27 Temmuz 2012 Cuma

TARİKAT Ne Demek , Anlamı Nedir?
TARİKAT  Ne Demek , Anlamı Nedir? : Arapça, yol demektir. Bu kelime bir bakıma metot, usûl anlamına gelir. Şeyh denilen bir
öğretmen nezâretinde, istekli (mürid veya tâlib) nin, Allah'a ulaşma, yani sürekli Allah tefekkür ve bilincini
(ihsan) kazanma konusunda takip ettiği usule veya metoda, tarikat adı verilir. Tarikat, bunu gerçekleştirmek
maksadıyla, farz ve vacibin ötesinde bir takım nafilelere, özellikle sünnetlere ağırlık verir. İlk devirde sûfîler,
kendilerinden daha deneyimli durumda olanlardan yararlanmakla birlikte, bugün bildiğimiz şekliyle teknik
mânâda tarikat kurmamışlardı. Tari-katlaşma (veya organize tasavvuf) hareketi, yaklaşık XII. yüzyıldan
itibaren başlamıştır. Tarikatlar, şeriata bağlı olan ve olmayan diye, ikiye ayrılır. Tarikatları, 1) Tarîk-ı Ahyâr  Ne Demek , Anlamı Nedir? :
ibâdet ve takva yoluna ağırlık veren tarikat, 2) Tarîk-ı Ebrâr  Ne Demek , Anlamı Nedir? : Nefse çile çektirme yönü özellik kazanan tarikat,
3) Tarîk-ı Şuttâr  Ne Demek , Anlamı Nedir? : Aşk ve vecd ile hedefe ulaşmayı amaçlayan tarikat olmak üzere, üçe ayrımak da
mümkündür. Tarikatlar, zamanla kollara ayrılarak iyice çoğalmışlardır. Zikri, tefekkürî (sessiz) çeken tarikatlar
olduğu gibi, dil ile açıktan çekenler de vardır. Kimi tarikatlar, zikri oturarak, kimi de ayakta yapar. Şeriat,
tarikat, hakikat üçlemini kısaca şöyle anlatmak mümkündür  Ne Demek , Anlamı Nedir? : "Şeriatta şu senin bu benim; tarikatta, şu senin,
bu da senin  Ne Demek , Anlamı Nedir? : hakikatta, şu ve bu, ne senin ne de benim, her ikisi de Allah'ın". Tarikatlar, kurucusu olan
Şeyhlerin adlarıyla anılır  Ne Demek , Anlamı Nedir? : Meselâ, Hacı Bayram Veli'nin kurduğu tarikata, Bayramiyye; Hacı Şaban Velî'ninkine
Şa'bâniyye; Hacı Bektaş Veli'ninkine de Bektaşîyye denir. Cürcanî, tarikatı, makamlarda yükselip menzilleri
kat ederek Allah'a ulaşan sâliklere mahsûs gidiş, şeklinde tanımlar.
Şeriattır tarikatın kapısı
Tarikattır hakikatin yapısı
Hakikattir marifetin tapısı
Marifet gevheri hazinetullah.
Mehmet Ali Hilmi Dede Baba
0 yorum:

Yorum Gönder

İş ve İşçi Bulma Kurumları ile alakalı iş ilanlarını , İşkur ,sitemizden bulabilirsiniz iş ilanları
- Tatlı Tarifleri